Statut

2003-07-22 1049
Art. czytany: 6500 razy


S T A T U T
MUZEUM MIEJSKIEGO IM. MAKSYMILIANA CHROBOKA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, zwane dalej „Muzeum”,
jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
c) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5 poz. 24 z 1997 r. z późniejszymi zmianami),
d) niniejszego statutu.

§ 2


1. Siedzibą Muzeum jest Miasto Ruda Śląska, ul. Wolności 26.

2. Muzeum prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 3


1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Ruda Śląska.

2. Muzeum posiada osobowość prawną i wpisane jest do Księgi Rejestrowej Instytucji
Kultury w Rudzie Śląskiej pod poz. 2/92.

3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a bezpośredni Prezydent Miasta Ruda Śląska.Rozdział II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MUZEUM


§ 4

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której celem jest trwała ochrona
materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego, gromadzenie dóbr kultury
kształtowanie poczucia odpowiedzialności społecznej za dobra kultury, budowanie
więzi emocjonalnej z regionem górnośląskim i krajem, popularyzacja wiedzy o wartościach
i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii,
nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej
i estetycznej.


2. Dla realizacji celów określonych w ust.1 Muzeum w szczególności:
a) gromadzi zabytki i udostępnia zbiory szczególnie w zakresie historii i etnografii,
a także materiały dokumentacyjne i ikonograficzne,
b) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory i ma-
teriały dokumentacyjne,
c) przechowuje zgromadzone zabytki w warunkach zapewniających im pełne
bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla badań naukowych,
d) zabezpiecza i konserwuje zgromadzone zabytki,
e) organizuje i prowadzi badania naukowe w zakresie reprezentowanych w nim
dyscyplin,
f) organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
g) prowadzi działalność oświatową,
h) udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych,
i) opracowuje i publikuje katalogi zbiorów i wystaw, przewodniki po wystawach,
wyniki badań naukowych oraz wydaje prace naukowe i popularnonaukowe w formie
roczników, albumów itp., a także informatory z zakresu swej pracy,
j) współpracuje z instytucjami realizującymi podobne cele i zadania, związane
z ochroną dziedzictwa kulturowego,
k) współpracuje ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi,
stowarzyszeniami naukowymi, itp. w zakresie działalności Muzeum,
l) współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki oraz wiedzy o kulturze z placówkami
oświatowymi, stowarzyszeniami itp.
ł) prowadzi bibliotekę z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz
muzealnictwa, której zbiory udostępnia w czytelni.3. W zakresie badań i gromadzenia zbiorów, Muzeum obejmuje swoją działalnością przede
wszystkim teren Miasta Ruda Śląska, w jego administracyjnych granicach.

Rozdział III
ORGANIZACJA MUZEUM§ 5


1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda
Śląska po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Muzeum
oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
a) prowadzenie działalności zgodnie z niniejszym statutem,
b) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 4,
c) właściwe gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi, ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
d) sprawowanie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
e) przedstawianie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska planów rzeczowych i finanso-
wych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
f) organizowanie w sposób właściwy pracy personelu oraz stwarzanie warunków do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4. Dyrektor dokonuje czynności pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy,
a w szczególności zatrudnia i zwalnia pracowników oraz jest ich przełożonym służbowym.

§ 6

W skład Muzeum wchodzą:
1) dział historii,
2) dział etnografii,
3) dział naukowo-oświatowy.

§ 7

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz opinii działających
w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8


1. Tworzenie, łączenie i likwidacja działów Muzeum następuje na podstawie uchwały Rady
Miasta Rudy Śląskiej w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


2. Tworzenie, łączenie i likwidacja komórek organizacyjnych nie wymienionych w § 6
następuje na podstawie zarządzenia wydanego przez Dyrektora Muzeum w trybie
określonym w §7 niniejszego statutu – w drodze zmiany Regulaminu Organizacyjnego.


Rozdział IV
RADA MUZEUM

§ 9

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 9 osób powołuje Rada
Miasta Rudy Śląskiej.

2. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.


Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM


§ 10

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Muzeum, zatwierdzony przez
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Przychodami Muzeum są:
a) dotacje z budżetu Organizatora,
b) wpływy z prowadzonej działalności,
c) darowizny i spadki osób fizycznych i osób prawnych,
d) środki otrzymane z innych źródeł.

4. Muzeum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach
o rachunkowości.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum w zakresie praw i zobowiązań
majątkowych i finansowych wymagany jest podpis dyrektora Muzeum lub osoby pisemnie
przez niego upoważnionej. Oświadczenie to powinno być podpisane przez głównego
księgowego Muzeum.

§ 11


Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie
zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności mogą być
wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Muzeum.


Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Połączenie, podział i likwidacja Muzeum może nastąpić na podstawie uchwały Rady
Miasta Ruda Śląska na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących
przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.